Projectes industrials clàssics i d'energies renovables

Projectes d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió

Projectem i definim les condicions tècniques i econòmiques sota les quals es preveu realitzar la instal·lació del sistema elèctric d'ALTA i BAIXA TENSIÓ .

 

Sistemes de control i adquisició de dades (SCADA)

Dissenyats específicament per a cada instal·lació en particular sobre Windows. Permet visualitzar íntegrament dels paràmetres d'operació, servei i seguretat de tots els equips de la instal·lació inclosos els auxiliars. Aquest tipus de sistema inclou els registres històrics d'operació i les alarmes produïdes.

 

Sistemes de regulació del factor de potència

Subministrament de l'equip de control del factor de potència del conjunt de la central de cogeneració per garantir el valor òptim per al complement per reactiva en el punt de lliurament d'energia. El sistema permet l'ajust de 3 valors diferents i tres períodes diferents.

ha desenvolupat el sistema CFP-661, basat en un autòmat programable (PLC) que ajusta el valor de l'excitació del generador, per obtenir cada mes la màxima bonificació possible per energia reactiva, de forma automàtica i sense cap tipus d'intervenció per part de l'operador de la planta. La interfase amb l'usuari es realitza a través d'una pantalla tàctil. La programació del sistema CFP-661 s'implementa una vegada realitzat un estudi particular que determina la configuració òptima del sistema.

 

Aparells a pressió

Realitzem projectes i certificats per obtenir la AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA dels diversos aparells a pressió que componen les centrals de cogeneració o altres instal·lacions. És necessari aquest projecte en aparells com:

  • Calderes i recuperadors de calor
  • Dipòsits
  • Canonades de fluids: aigua, vapor, aire comprimit, etc.

Xarxes de distribució de fluids

Definició tècnica i valoració econòmica de les instal·lacions i equips necessaris (com a calderes, bombes, descalcificadors, equips de cloració, etc.) per a projectes de xarxes de distribució de fluids, ja sigui: vapor, aigua calenta, oli tèrmic, gasos de fuita o qualsevol altre fluid. Els projectes contemplen, si així s'acorda, la realització dels edificis tècnics necessaris per situar les instal·lacions.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Instal·lacions d'energia solar tèrmica

Projectes d'instal·lació de col·lectors solars tèrmics per a aplicacions com a producció d'aigua calenta (ACS), climatització, etc. en clubs esportius, centres d'ensenyament, organismes oficials i edificis en general.

 

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica

Projectes d'instal·lacions i parcs d'energia solar fotovoltaica per a generació elèctrica.