Enginyeria de cogeneració

Que és la cogeneració?

La cogeneració consisteix en l'obtenció simultània d'energia elèctrica i energia tèrmica útil (molt freqüentment en forma de vapor i/o aigua calenta, però també oli tèrmic, assecatge amb els gasos de combustió, etcétera ).

   

L'avantatge d'aquest tipus de plantes és la seva gran eficiència energètica, doncs s'aprofita tant la calor com l'energia mecànica o elèctrica d'un únic procés, en comptes d'utilitzar una central elèctrica convencional i per a les necessitats calor una caldera convencional.

Tipus de centrals utilitzades per a instal·lacions de cogeneració:

Aquest tipus de centrals pot funcionar amb una gran varietat de combustibles :

 

Es detallen a continuació els serveis particulars que oferim al llarg de la fase del projecte d'una instal·lació de cogeneració:

Estudis d'oportunitat

Tenen per objecte determinar de forma preliminar les possibilitats de cogeneració en determinat centre industrial o del sector serveis. Parteixen de les dades facilitades per l'interessat. Són gratuïts i orienten sobre el tipus de planta i la potència més adequada a la seva configuració energètica.

Estudis de viabilitat o d'alternatives

Analitzen detalladament diverses opcions de cogeneració que s'ofereixen a l'industrial. Per a cada alternativa es defineix:

Projectes

Projecte executiu de la central seleccionada. El document, a part de fixar els aspectes fonamentals de la planta i proporcionar les especificacions dels equips principals i fulls de dades dels auxiliars, serveix per sol·licitar l'autorització administrativa de la central.

Durant aquesta fase se sol·liciten ofertes en ferma dels equips i instal·lacions principals:
  motogeneradors, turbines, calderes, interconnexió amb la xarxa, etc.

Enginyeria de Desenvolupament

Una vegada decidit dur a terme la inversió per part de la Propietat, aquesta enginyeria s'inicia amb la compra dels equips principals a partir dels quals es dissenyarà la central corresponent. Les activitats en aquesta fase són, de manera general, les següents:

Direcció d'obra i posada en servei

Coordinació i supervisió dels treballs dels diferents contractistes així com definició de les proves de recepció de les instal·lacions i depuració de garanties i responsabilitats.

Seguiment de l'explotació

Establiment del pla de conducció i manteniment de forma tal que quedi assegurat el correcte servei i explotació de la central. Atenció i resolució de les incidències que es puguin produir. Supervisió de la conducció de la planta. Introducció de petites millores que es vagin produint.

Dins d'aquest apartat també realitzem les previsions d'exportació diàries de les plantes que venen la seva energia al mercat elèctric.